top of page
wallpaperflare.com_wallpaper (6).jpg

Kullanıcı Sözleşmesi

Betonish alan adlı web sitesi (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir.

SİTE 'de sunulan hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde SİTE 'ye erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu Kullanım Koşullarını (kısaca “KOŞULLAR” olarak anılacaktır) ve işbu KOŞULLAR'ın ayrılmaz parçası ve eki Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılır.

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu KOŞULLAR 'da yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

İşbu KOŞULLAR ve işbu KOŞULLAR'ın ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası, {LIVEDATE} tarihinde SİTE üzerinden yayınlanarak, SİTE 'yi kullanan tüm kişiler tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.

1. TANIMLAR

İşbu KOŞULLAR'da geçen,

SİTE: SİTE SAHİBİ tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan betonish alan adlı web sitesini,
SİTE SAHİBİ: SİTE'yi işleten'i,
KULLANICI(LAR): SİTE 'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen ve SİTE 'de sunulan hizmetlerden işbu KOŞULLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler)i, 
LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıları,
İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,
HİZMET(LER): KULLANICI'nın işbu Sözleşme'de tanımlı iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla SİTE SAHİBİ tarafından SİTE içerisinde ortaya konulan uygulamaları ve SİTE üzerinden KULLANICI(LAR)'a ürün satışını,
SİSTEME ERİŞİM ARAÇLARI: KULLANICI'nın, yalnızca KULLANICI tarafından bilinen, SİTE'ye erişimini sağlayan, kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgileri,
GİZLİLİK POLİTİKASI: SİTE'de erişilebilen ve işbu KOŞULLAR'ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan gizlilik politikasını
ifade etmektedir.

2. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. GENEL OLARAK

2.1.1. KULLANICI, HİZMETLER'den faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu KOŞULLAR'a, SİTE'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.1.2. KULLANICI, SİTE SAHİBİ ‘nin, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, KULLANICILAR'a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.1.3. KULLANICILAR'ın HİZMETLER'den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları'nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili sorumluluk tamamen KULLANICILAR'a aittir. KULLANICILAR'ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR'ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan SİTE SAHİBİ'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.1.4. KULLANICILAR, yalnızca hukuka uygun amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICILAR'ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan, SİTE SAHİBİ ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, SİTE SAHİBİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. KULLANICILAR'ın SİTE üzerinde, işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE SAHİBİ doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

2.2. SİTE ÜZERİNDEN ÜRÜN ALIMI İLE İLGİLİ OLARAK

2.2.1. KULLANICI, SİTE'de ilan edilen/yayınlanan ürün/ürünleri satın alabilir. KULLANICI, satın aldığı ürüne/ürünlere ilişkin olarak SİTE SAHİBİ ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.2. SİTE SAHİBİ, SİTE üzerinden satın alınan ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ön bilgilendirme formunda ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde alıcı KULLANICI'ya veya alıcı KULLANICI'nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur.

2.2.3. Teslim masrafları (kargo ücreti) alıcı KULLANICI tarafından ödenir. Kargo firmasının, ürünün/ürünlerin teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün/ürünlerin alıcı KULLANICI'ya teslim edilememesinden dolayı SİTE SAHİBİ sorumlu tutulamaz.

2.2.4. SİTE SAHİBİ'nin mesafeli satım sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, SİTE SAHİBİ, alıcı KULLANICI'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/ürünleri alıcı KULLANICI'ya tedarik edebilir.

2.2.5. SİTE SAHİBİ, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcı KULLANICI'ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli alıcı KULLANICI'ya iade eder.

2.2.6. Ürünün/ürünlerin teslimatı için, ürünün/ürünlerin bedelinin alıcı KULLANICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SİTE SAHİBİ, ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

2.2.7. Ürünün/ürünlerin tesliminden sonra alıcı KULLANICI'ya ait kredi kartının alıcı KULLANICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SİTE SAHİBİ ‘ne ödememesi halinde, alıcı KULLANICI, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü/ürünleri 3 (üç) gün içinde 'e iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri SİTE SAHİBİ ‘ne ait olacaktır.

2.2.8. SİTE SAHİBİ, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcı KULLANICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı KULLANICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı KULLANICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı KULLANICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı KULLANICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcı KULLANICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı KULLANICI, olası gecikmeler için SİTE SAHİBİ'nin herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SİTE SAHİBİ tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı KULLANICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

2.2.9. SİTE SAHİBİ, alıcı KULLANICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içeresinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. Cayma hakkının kullanabilmesi için, alıcı KULLANICI tarafından, 7 (yedi) günlük cayma süresi içerisinde, SİTE SAHİBİ'nin {OWNERMAIL}e-posta adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır.

2.2.10. SİTE SAHİBİ, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli alıcı KULLANICI'ya hiçbir masraf yükletmeksizin iade edecektir.

2.2.11. Alıcı KULLANICI, cayma hakkını; kendisine veya 3. bir kişiye teslim edilen ürünü/ürünleri, faturası ve iade formu ile birlikte SİTE SAHİBİ'ne göndererek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar SİTE SAHİBİ'ne aittir.

2.2.12. Alıcı KULLANICI, iade edilecek ürünün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.13. Alıcı KULLANICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda, alıcı KULLANICI cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca alıcı KULLANICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, her türlü Kozmetik, iç giyim ürünleri, tek kullanımlık, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri ve kopyalanabilir mallar söz konusu olduğunda da cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının zarar görmemiş, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

3. SİTE SAHİBİ'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. SİTE SAHİBİ, SİTE'de sunulan HİZMETLER'i ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. SİTE SAHİBİ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

3.2. SİTE içerisinde, yalnızca SİTE SAHİBİ tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, SİTE SAHİBİ'nin kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, SİTE SAHİBİ 'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.3. Teknik sorunlar sebebiyle SİTE 'ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, alıcı KULLANICI 'nın yaşayacağı sorunlardan SİTE SAHİBİ sorumlu tutulamaz.

3.4. SİTE SAHİBİ, SİTE içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde KULLANICILAR'ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman HİZMETLER'de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. SİTE SAHİBİ tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili KULLANICILAR'ın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, SİTE SAHİBİ tarafından ilgili HİZMETLER'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından KULLANICILAR'a duyurulur.

3.5. SİTE SAHİBİ dilediği zaman, SİTE 'de bildirmek suretiyle, HİZMETLER'i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. SİTE 'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu HİZMETLER, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu HİZMETLER'den değişiklikten önce faydalanan KULLANICILAR'a da değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

3.6. KULLANICILAR, SİTE SAHİBİ'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. SİTE SAHİBİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde SİTE SAHİBİ tarafından yapılabilir. SİTE SAHİBİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR 'a aittir.

4. GİZLİLİK POLİTİKASI

SİTE SAHİBİ, SİTE 'de, KULLANICILAR'la ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. SİTE SAHİBİ, KULLANICILAR'a ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. SİTE 'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “SİTE SAHİBİ 'nin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) SİTE SAHİBİ'ne ait ve/veya SİTE SAHİBİ tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. KULLANICILAR, HİZMETLER'i, SİTE SAHİBİ bilgilerini ve SİTE SAHİBİ 'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının HİZMETLER'e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SİTE SAHİBİ'nden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. KULLANICILAR SİTE SAHİBİ'nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. SİTE SAHİBİ'nin, HİZMETLER'i, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6. DEĞİŞİKLİKLER

SİTE SAHİBİ, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu KOŞULLAR 'ı herhangi bir zamanda, SİTE'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu KOŞULLAR 'ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SİTE SAHİBİ, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SİTE SAHİBİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SİTE SAHİBİ 'nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SİTE SAHİBİ'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu KOŞULLAR 'ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu KOŞULLAR dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu KOŞULLAR 'dan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. SİTE SAHİBİ'NİN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

KULLANICI, işbu KOŞULLAR'dan doğabilecek ihtilaflarda, SİTE SAHİBİ'nin kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; SİTE SAHİBİ'ni yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme KULLANICI 'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

bottom of page